اگر جمعیت زمین صد نفر باشد, با نسبت هایی که امروز وجود دارد خواهیم داشت : - از هر صد نفر ۵۷ نفر آسیایی , ۲۱ نفر اروپایی , ۸ نفر افریقایی و ۶ نفر امریکایی (جنوبی و شمالی) - از هر صد نفر ۵۲ زن و ۴۸ مرد - از هر صد نفر ۳۰ نفر سفید پوستند و ۷۰ نفر رنگین پوست - از هر صد نفر ۳۰ نفر مسیحی و ۷۰ نفر غیرمسیحی - از هر صد نفر ۶ نفر (و یا ۵۹% ) کل ثروت دنیا را دارند که از امریکای شمالی هستند - از هر صد نفر ۸۰ نفر در فقر زندگی می کنند - از هر صد نفر ۵۰ نفر از سوء تغذیه خواهند مرد - از هر صد نفر ۷۰ نفر می توانند بخوانند - از هر صد نفر فقط یک نفر تحصیلات عالی دارد - از هر صد نفرفقط یک نفر کامپیوتر دارد

موضوعات مشابه: