مجيد عسگري وزنه.بردار دسته 56 كيلوگرم كشورمان در رقابت.هاي وزنه.برداري قهرماني جوانان جهان 2011 مالزي به مدال نقره رسيد.به گزارش فارس، روز نخست مسابقات وزنه.برداري قهرماني جوانان جهان كه به ميزباني پنانگ مالزي آغاز شده است با نايب قهرماني وزنه بردار كشورمان در دسته 56 كيلوگرم به پايان رسيد.
در رقابت.هاي اين دسته كه با حضور 11 وزنه.بردار در گروه A برگزار مي.شود، مجيد عسگري از ايران در حركت اول حركات يكضرب وزنه 116 كيلوگرمي را مهار كرد، عسگري براي حركت دومش درخواست وزنه 121 كيلوگرمي را كرد كه موفق شد اين وزنه را نيز بالاي سر ببرد. در نهايت عسگري در حركت سوم با مهار وزنه 123 كيلوگرمي به مدال نقره حركات يكضرب دست يافت.
در اين رقابت، «فابين لي» با مهار وزنه 124 كيلوگرمي در حركت سوم به مدال طلا رسيد و «توان تاچكيم» از ويتنام نيز با مهار وزنه 120 كيلوگرمي به مدال برنز رسيد.
در حركات دوضرب نيز عسگري ابتدا وزنه 146 كيلوگرمي را روي سر برد. وي در حركت دوم نيز وزنه 150 كيلوگرمي را بالاي سر برد و براي حركت سوم پيشنهاد وزنه 155 كيلوگرمي را داد كه متأسفانه در مهار اين وزنه ناكام ماند تا در حركات دو ضرب به مقام چهارمي جهان رسيده و از كسب مدال بازبماند.
در حركات دوضرب «چول اوم يان» از كره شمالي با مهار وزنه 156 كيلوگرمي قهرمان شد و «توان تاچكيم» از ويتنام و فابين لي از چين با مهار وزنه..هاي 153 و 151 به ترتيب دوم و سوم شدند.
در مجموع حركات نيز فابين لي از چين با مجموع 275 به عنوان قهرماني جهان رسيد، مجيد عسگري از كشورمان با مجموع 273 نايب قهرمان جهان شد و وزنه.بردار ويتنامي در جايگاه سوم ايستاد.
قبل از آغاز رقابت.هاي اين وزن نام عسگري با ركورد ورودي 265 كيلوگرم پايين.تر از وزنه.برداراني از ويتنام و چين قرار داشت كه 270 براي آنها به ثبت رسيده بود.

ادامه در منبع :
برای دیدن لینکها
برای دیدن لینکها براي ديدن لينکها و تصاوير بايد عضو سايت و يا كاربر-VIP باشيد] کلیک کنید
کلیک کنید


موضوعات مشابه: