به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
  • سبت به ماليات قطعي عملكرد سال 1388 از پانزده درصد (15%) كمتر نباشد. 2- مبناي انجام توافق، ميزان درآمد مشمول ماليات قطعي عملكرد سال 1388 در نظر گرفته مي شود. 3- براي مودياني كه پرونده ماليات عملكرد سال 1388 آنان تا زمان ارايه اظهارنامه قطعي نشده است، آخرين ماليات قطعي شده با بيست درصد (20%) افزايش سالانه مبناي محاسبه براي انجام توافق قرار مي گيرد. 4- مودياني كه در عملكرد سال 1388 فعاليت كامل داشته ولي مشمول ماليات نشده اند، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 خود را با افزايش ميزان پانز
  • خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد، درآمد مشمول ماليات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و ماليات متلعقه وصول خواهد شد. 8- به تناسب نوع فعاليت اعضاي اتحاديه ها و شرايط منطقه، چهار درصد (4%) از اظهارنامه هاي ارايه شده در چارچوب توافق توسط اداره كل امور مالياتي انتخاب و رسيدگي خواهد شد. مشروط بر اينكه در دوسال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد. 9- مودياني كه نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي مالياتي قطعي و ابلاغ شده مشاغل (
  • اليات آنها بيش از 000/000/2 ريال باشد، مشمول توافق نخواهند بود. 10- هر گاه اسناد و مدارك مثبته اي تحصيل گردد كه حاكي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از 000/000/1 ريال با ماليات مورد توافق باشد، ماليات ما به التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد. معافيت مالياتي صاحبان مشاغل سازمان امور مالياتي ميزان معافيت مالياتي صاحبان مشاغل را براي عملكرد سال 89 معادل پنج ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان (000/500/52 ريال) درسال اعلام نموده است كه موديان محترم به شرط ارايه به موقع اظهارنامه به ادارات امور مالياتي


موضوعات مشابه: