صاحبخانه، مستاجر را مقابل سگ.هاي گرسنه قرار داد
با حضور در اين محل و با وجود آن كه هيچ اعتيادي حتي به سيگار هم ندارم، مسوولان كمپ مرا كتك مي.زدند تا اعتراف كنم به شيشه اعتياد دارم.زماني كه آنها با مقاومت من روبه.رو شدند، 2 قلاده سگ گرسنه را به محل نگهداري من آورده و تهديد كردند اگر به اعتياد اعتراف نكنم، مرا طعمه سگ.ها خواهند كرد.
جام جم: مسوولان يك كمپ غيرقانوني ترك اعتياد با ربودن مرد مستاجر او را يك هفته كنار سگ.هاي گرسنه نگهداري مي.كردند تا به اعتيادش اعتراف كند.

رسيدگي به اين پرونده هنگامي در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت كه مردي با حضور در شعبه اول دادياري دادسراي جنايي تهران از صاحبخانه.اش و مسوولان يك كمپ غيرقانوني ترك اعتياد شكايت كرد.
شاكي به داديار هاشميان گفت: مدتي در يك خانه اجاره.اي مستاجر بودم تا اين.كه با افزايش كرايه خانه.ها، صاحبخانه مدام از من مي.خواست خانه را تخليه كنم يا اجاره را افزايش دهم.
شاكي افزود: وقتي به رفتارهاي صاحبخانه اعتراض كردم و گفتم من قرارداد مشخص دارم و تا زمان تعيين شده خانه را تخليه نخواهم كرد، او تصميم به انتقام از من گرفت.
شاكي اضافه كرد: يك روز پس از مشاجره با صاحبخانه، وقتي در خانه بودم، 3 مرد قوي.هيكل با ورود به خانه به بهانه اين كه من اعتياد دارم و بايد به يك كمپ ترك اعتياد منتقل شوم، مرا با ضرب و شتم ربوده و زماني به خود آمدم كه متوجه شدم در يك كمپ در جاده ساوه قرار دارم.
تهديد براي اعتراف
شاكي گفت: با حضور در اين محل و با وجود آن كه هيچ اعتيادي حتي به سيگار هم ندارم، مسوولان كمپ مرا كتك مي.زدند تا اعتراف كنم به شيشه اعتياد دارم.زماني كه آنها با مقاومت من روبه.رو شدند، 2 قلاده سگ گرسنه را به محل نگهداري من آورده و تهديد كردند اگر به اعتياد اعتراف نكنم، مرا طعمه سگ.ها خواهند كرد.
وي افزود: پس از گذشت يك هفته در حالي كه هر روز مورد ضرب و شتم و تهديد با سگ.هاي گرسنه قرار مي.گرفتم، سرانجام مسوولان كمپ متوجه شدند من اعتياد ندارم و سپس مرا از اين محل بيرون انداختند.
در پي اين شكايت، داديار شعبه اول دادسراي جنايي تهران دستور تحقيق در اين زمينه را در پليس آگاهي صادر كرد و ماموران پس از بررسي شكايت و تاييد آن، موضوع را به قاضي هاشميان گزارش كردند.با ارسال گزارش، دستور بازداشت صاحبخانه مرد شاكي و 2 نفر از مسوولان اين كمپ صادر شد.
با ارسال دوباره پرونده به پليس آگاهي، ماموران در اولين اقدام متوجه شدند مرد صاحبخانه پس از ربوده شدن مستاجر توسط اعضاي كمپ، بلافاصله اموال باارزش او را سرقت كرده است. با دستگيري متهم و اعتراف وي، متهم با صدور قرار قانوني براي ادامه تحقيقات در اختيار پليس آگاهي قرار گرفت.بنابراين گزارش، ماموران در مرحله بعدي 3 نفر از اعضاي اين كمپ غيرقانوني را نيز به اتهام آدم.ربايي دستگير كردند و با اعتراف آنها مبني بر اين.كه به دستور مسوولان كمپ، مرد مستاجر را ربوده.اند، يكي از مسوولان كمپ نيز بازداشت و ديگر متهم پرونده با اطلاع از دستگيري همدستانش متواري شد.
پلمپ محل
در تحقيق از متهمان دستگير شده، ماموران با عزيمت به محل با دستور قضايي، اين كمپ غيرقانوني را بازرسي و چند نفر ديگر را كه در اين محل در شرايط بسيار سختي زنداني شده بودند، نجات دادند. با پلمب اين محل غيرقانوني، تحقيق در اين زمينه ادامه دارد.

موضوعات مشابه: