محاكمه زندانبانان به خاطر نوشته.هاي يك زنداني
يكي از زندانياني كه حدود 10ماه با «پينتون» هم.سلولي بود، به ماموران پليس گفت، فقط خدا مي.داند در اين زندان چه مي.گذرد. او كاملا راست مي.گويد و اتفاقاتي را كه روي كاغذ آورده است همگي حقيقت محض است.
ملت ما: «نيكلاس پينتو» .يكي از زندانياني است كه در زندان چندين ماه مورد سوءاستفاده جنسي، فيزيكي و روحي قرار گرفته است. او ادعا مي.كند، ماموران زندان به شيوه.هاي مختلف او را شكنجه داده.اند؛ دست و پاي او را بستند و در يك سلول سرد و تاريك لباس.هاي او را از تنش خارج كرده. و ساعت.ها او را مورد ضرب و شتم قرار داده.اند. سپس چندين شب او را به همان حالت نگه داشته.اند و هر شب يكي از زندانيان يا ماموران زندان به طرز فجيعي به او تجاوز كرده.اند و در صورت مقاومت با كابل و وسايل ديگر او را بشدت كتك مي.زدند و لوازم و وسايل شخصي او را سرقت كرده.اند.

او بارها از اين بابت به مقامات زندان شكايت كرده، .اما هيچكس به گفته.هاي او اهميت نداده است. او تمامي اين اتفاقات را روزانه در دفترچه خاطرات خود يادداشت كرده است. او در ادامه مي.گويد: درمان.هايي كه در زندان توسط پزشكان براي او انجام شده است، كافي و مناسب نبوده و هيچ.كدام از زخم.هاي او بهبود پيدا نكرده.اند. پرستاران كلينيك زندان نيز با او رفتاري غيرانساني و نادرست داشته.اند و اصلا اهميتي به درمان او نداده.اند. چندين بار به مقامات شكايت كرده است، اما از ترس جان خود سكوت كرده و تنها به نوشتن اتفاقات اكتفا كرده است.
اين مرد 29ساله از مرد سياهپوستي شكايت دارد كه چند سلول آن طرف.تر از سلول او زنداني است و ادعا مي.كند، اين زنداني سياهپوست بارها به او حمله.ور شده است و او را روي زمين سلول انداخته و هر بار با مشت و لگد بيش از 15ضربه به سر او وارد كرده است. بررسي.هاي پزشكي نشان داد، «پينتو» از جراحات شديد مغزي رنج مي.برد و دچار آسيب جدي در ناحيه سر و مغز شده است. زندانيان پس از حمله به او زمان كافي داشته.اند كه به سلول خود بازگردند و آثار خون را از روي لباس و كفش.هاي خود پاك كنند. مقامات پليس «ساكرانتون» پس از خواندن دفترچه خاطرات او، تحقيقات خود را آغاز كردند و خواستار نگهداري اين زنداني در يك جاي امن و مناسب هستند. آنها معتقدند بايد از حق شهروندي اين زنداني استفاده و شرايط بهتري را براي او فراهم كرد.
مقامات زنداني هيچيك از حرف.هاي «پينتو» را باور نكردند و كار ماموران زندان را انكار كردند و گفتند: اصلا آنها نقشي در اين ماجراها نداشته.اند و تمامي اين ادعاها كاذب و نادرست است. خانواده «پينتو» پس از خواندن دفترچه خاطرات او وكيلي به نام «پاتريك دوگان» استخدام كردند تا مقامات زندان را پاي دادگاه بكشند. در سال 2007 نيز يك بار از دست مقامات اين زندان به دادگاه شكايت شد، در آن زمان يك زنداني كه دختر جواني بود از ماموران زندان شكايت كرد. هنوز 6ماه از زنداني شدن او نگذشته بود كه او باردار شد و در يك شرايط سخت و تنهايي فرزند خود را در زندان به دنيا آورد. هيچكدام از كاركنان و مقامات زندان حاضر نشدند او را هنگام به دنيا آمدن فرزندش به بيمارستان منتقل كنند.
يكي از زندانياني كه حدود 10ماه با «پينتون» هم.سلولي بود، به ماموران پليس گفت، فقط خدا مي.داند در اين زندان چه مي.گذرد. او كاملا راست مي.گويد و اتفاقاتي را كه روي كاغذ آورده است همگي حقيقت محض است.
«پينتو» در سال 2008 به اتهام عكسبرداري و فيلمبرداري مستهجن از كودكان به زندان افتاد. او به محض ورود به زندان شروع به نوشتن خاطرات خود كرد. سلول او به.قدري سرد بود كه او نمي.توانست در زندان بخوابد.
ماموران لباس.هاي او را گرفته بودند و او با بدن برهنه بايد در يك سلول سرد مي.خوابيد. از شدت سرما خوابش نمي.برد و 3، 4شب متوالي از شدت سرما بيدار بود و فقط به نوشتن خاطراتش اكتفا مي.كرد.

بعد از اين اتفاقات، «پينتو» براي معاينات پزشكي فرستاده شد و مشخص شد كه او از عفونت.هاي شديد قارچي، در ناحيه صورت و بدن رنج مي.برد و مغزش دچار آسيب.ها و جراحات جدي شده است. بي.درنگ مقامات و نگهبانان زندان پاي ميز بازجويي پليس كشيده شدند و از تمام زندانيان بازجويي شد. چند نفر ديگر از زندانيان گفته.هاي «پينتو» را تاييد و ادعا كردند كه اوايل ورود به زندان با آنها نيز رفتار مشابهي شده است. آنها باور داشتند، كه «پينتو» در ترس زيادي در زندان به سر مي..برده است و ترس از جانش باعث شده تا از زندانيان ديگر و نگهبانان شكايت نكند.
«شنلي» كه مدت 20سال در زندان كار مي.كرد، مي.گويد، افسران زندان بهترين.ها را براي زندانيان انجام مي.دهند و هيچ آسيبي به زندانيان نمي.رسانند. او تمامي ادعاهاي «پينتو» را تكذيب كرد و او را دروغگويي بيش نخواند.
اما تحقيقات و بررسي.هاي پليس و شواهد وكيل «پينتو» ادعاهاي او را ثابت كرد و «پينتو» تا زمان محاكمه نهايي.اش به يك مركز مجهز نگهداري سپرده شد تا جراحاتش درمان شود و رييس زندان كه بيش از يك قرن رياست آن زندان را داشت از كار بركنار شد و نگهباناني كه در اين شكنجه دست داشتند، پاي ميز محاكمه كشيده شدند. دادگاه نهايي روساي اين زندان و كارمندان آن در چند ماه آينده برگزار خواهد شد.


موضوعات مشابه: