مدير كل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد: به دليل عدم رعايت تعهدات اپراتور سوم تلفن همراه، رگولاتوري طبق مفاد پروانه با اين اپراتور برخورد مي كند.
به گزارش ايسنا از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، حسن مهدوي اظهار كرد: اپراتور سوم بر اساس مفاد پروانه بايد واگذاري سيم.كارت.هايش را از ابتداي خردادماه آغاز مي.كرد كه عليرغم اخطارهاي ارسالي از سوي رگولاتوري، اين كار به درستي انجام نشده است.
وي گفت: رگولاتوري در مواجهه با تخلفات مطابق مفاد و تعهدات پروانه.هاي صادر شده اقدام كرده و در صورت انجام هر تخلفي، بدون هيچ ملاحظه.اي بر اساس قوانين برخورد مي كند.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به اينكه در حال حاضر پرونده اپراتور سوم به بخش حقوقي رگولاتوري ارجاع شده، تصريح كرد: بر اساس مفاد پروانه، رگولاتوري در قالب بندهاي جريمه.اي همچون كاهش مدت زمان پروانه و جريمه نقدي با اپراتور سوم برخورد مي.كند و با توجه به اينكه پروانه اپراتور سوم به شركت تامين تله كام اعطا شده است، اين شركت بايد در مقابل رگولاتوري پاسخگو باشد.

موضوعات مشابه: