گروه خبری gsm: مدير كل ارتباطات اپراتور سوم تلفن همراه خواستار تحمل و بردباري بيش.تر اهالي مطبوعات و ذي.نفعان درباره اين پروژه ملي شد و خاطرنشان کرد: طي ماه.هاي آينده خبرهاي خوشي در اين بخش اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا مدير کل برند و ارتباطات تأمين تله.کام - در تشريح آخرين برنامه.هاي تامين تله.کام براي واگذاري سيم.کارت در کشور و اخبار مختلف پيرامون راه.اندازي اين شبکه اظهار كرد: به طور قطع تمامي تلاش صورت مي.گيرد تا به کليه تعهدات به نحو مطلوبي عمل شود.

او افزود: هم اکنون اتفاقات بسيار خوبي در حال انجام است که اين نويد را مي.دهد که پس از تست.هاي نهايي و اخذ مجوزهاي لازم، سيم.کارت.هاي تامين تله کام با پوشش کيفي و کمي مورد تعهد توزيع شود.

وي به مشکلات موجود در راه.اندازي اين شبکه اشاره کرد و با بيان اينکه در بحث فاينانس با مشکلاتي روبه.رو بوده.ايم، ادامه داد: بخشي از مشکلات راه.اندازي اين شبکه وابسته به مسائل فاينانس بوده است که با مساعدت.هاي نهادهاي مربوطه اين مشکلات بحمدالله در حال مرتفع شدن است و سازندگان تجهيزات نيز به تعهدات خود عمل كرده.اند و شبکه در حال گسترش است.

آرپناهي همچنين از مساعدت.هاي وزارت ارتباطات و فن.آوري اطلاعات در جهت حل مشکلات تشکر کرد و با تاکيد براينکه هم اکنون و در اين مقطع با رفع برخي مشکلات مديريتي قدم.هاي بسيار خوبي در اين پروژه برداشته شده و بسياري از مشکلات در حال حل است، خواستار تحمل و بردباري بيش.تر اهالي مطبوعات و ذي.نفعان درباره اين پروژه ملي شد و خاطرنشان کرد: طي ماه.هاي آينده خبرهاي خوشي در اين بخش اعلام خواهد شد.


موضوعات مشابه: