هنگامي كه يك فايل با ابعاد A5 را براي چاپ ارسال مي*كنيد. چاپگر آن را در وسط صفحه چاپ مي*كند.
براي اين كه بتوانيد در هر كاغذ A4 دو صفحه چاپ كنيد پس از فشردن كليدهاي Ctrl+P يا انتخاب Print از منوي File در قسمت Zoom در مقابل Page per sheet گزينه 2pages را انتخابت كنيد.