درصد خاك انگليس تحت پوشش سيگنال.هاي تلفن همراه است.

دولت انگلیس درصدد است تا ۱۵۰ میلیون پوند برای ارتقای آنتن.دهی تلفن همراه در مناطق مسکونی و تجاری انگلیس که دارای پوشش تلفن همراه نیستند و یا آنتن.دهی در آن.ها ضعیف است، سرمایه.گذاری کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر ارتباطات انگلیس گفت: به دنبال این سرمایه.گذاری ۶ میلیون نفر دیگر تحت پوشش سیگنال.های تلفن همراه قرار می.گیرند و این بدان معنی است که ۹۹ درصد از مساحت خاک انگلیس تحت پوشش سیگنال.های تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

دولت انگلیس هم.چنین قصد دارد تا سال ۲۰۱۵ تمام خاک کشور را به زیر پوشش اینترنت پرسرعت ۲ مگابایت بر ثانیه و ۹۰ درصد خاک کشور را به زیر پوشش اینترنت پرسرعت ۲۵ مگابایت بر ثانیه ببرد.


موضوعات مشابه: