وزير ارتباطات گفت: درحال حاضر برنامه هاي گسترده*اي براي افزايش پهناي باند در کشور داريم که دراين زمينه فاز نخست شبکه ي ملي اطلاعات اجراشده و با آغاز به کارآن ظرفيت پهناي باند داخل کشور به 470 گيگابيت برثانيه افزايش مي يابد و امکان سهيم شدن ايران درترافيک منطقه و تبديل شدن به هاب منطقه فراهم مي شود.

به گزارش ايسنا، رضا تقي*پور در پيام نوروزي خود با بيان اينكه ايجاد شبکه هاي ارتباطي با شتاب به پيش رفت وباحجم وسيع توسعه اي که دردولت نهم ودهم يافت مشکلات ارتباط با صوت براي هميشه درکشور برطرف شد ، افزود: بطوري که درحال حاضر 25 ميليون خط تلفن ثابت درکشورايجاد شده که 35 درصد جمعيت کشورو به تعبيري همه خانوارها را تحت پوشش دارد. همچنين درارتباط سيار 53 ميليون مشترک تلفن همراه و درکنارآن توسعه ارتباطات Wimax امکان دسترسي به لحظه رادر هر زمان و مکاني براي آحاد شهروندان – جمعيت فعال کشور – فراهم كرده که اين نکته بيانگر کميت و کيفيت مناسبي است.

وي ابراز داشت: ازنظرجغرافيايي 93 درصدجمعيت کل کشور تحت پوشش قرار دارد که باتلاش هاي صورت گرفته تاکنون در 10 هزار روستا خدمات بانکي ، مخابراتي و پستي ارايه مي شود. همچنين تعداد کاربران اينترنت درايران به بيش از 32 ميليون نفر رسيده که اين وضعيت ممتازي درسطح منطقه است.

وزير ارتباطات در ادامه گفت: درزمينه فيبرنوري پرظرفيت نيز بيش از 130 هزارکيلومتر در شهرهاي کشور ايجاد شده است که سراسر کشور راپوشش مي دهد و امکان برقراري ارتباط با همه ي کشورهاي منطقه را فراهم مي*كند.

تقي*پور گفت: درخصوص شبکه ي دسترسي فيبرنوري تا درب منازل و اماکن هم پيش بيني شده که تاپايان برنامه پنجم توسعه ميانگين پهناي باند براي هرکاربر ايراني 4 مگابيت برثانيه و حداکثر 20 مگابيت باشد . علاوه براين با اعطاي پروانه اپراتور سوم تلفن همراه زمينه ورود کشور به عرصه ي ارايه ي خدمات ارتباطي و ارزش افزوده فراهم شده است و انتظار مي رود اين اپراتور بتواند حداقل 15 ميليون مشترک بافناوري نسل سوم راتحت پوشش قراردهد.

وي تصريح كرد: ازسوي ديگر باتوجه به اهتمام دولت دهم بر تحقق دولت الکترونيکي ، توسعه ي شبکه هاي زيرساختي مدنظر قرارگرفته است که دراين راستا تکميل زيرساخت هاي ارتباطي موجود درکنار توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و پياده سازي سامانه هاي عظيم اطلاعاتي و تلاش درجهت ارايه ي خدمات جديد باکيفيت بالا و بلاانقطاع ، باسرعت بيشتر، ازجمله برنامه هاي آتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي شود.

او با بيان اين كه درسال 1390 درآستانه اجراي برنامه پنجم توسعه قرارداريم و اين برنامه با رويکرد مناسبي که به فناوري اطلاعات دارد ، نقشه راه ماست، گفت: بنابراين همه تلاش و توان ما دراين سال بايد مصروف تحقق هرچه بيشتر برنامه هاي مصوب و تداوم روند روبه رشد کنوني شود

موضوعات مشابه: