بی خبری ، خوش خبری
No news is good news.
********************
تا زحمت نباشد ، چیزی حاصل نمی شود
( نا برده رنج ، گنج میسر نمی شود ) No pain , No gain
********************
زن نداری ، غم نداری No wife , no worry
صاعقه هرگز دو بار در یک محل اصابت نمی کند
Lightning never strikes twice in the same place
********************
برای خوردن زندگی نکن ، بلکه بخور تا زندگی کنی

Live not to eat , but eat to live
********************
باران نمی آید ، وقتی هم که می آید سیل راه می اندازد

It never rains but it pours
********************
غازی را که تخم ها ی طلا می دهد ، نمی کشند

Kill not the goose that lays the golden eggs
********************
اگر نمی توانی گرما را تحمل کنی از آشپزخانه برو بیرون
(چون پیر شدی حافظ ، از میکده بیرون شو )

If you cant stand the heat , get out of the kitchen
********************
از یک گوش بشنو و از گوش دیگر بیرون کن .
( یه گوش در و یک گوش دربازه )

In at one ear and out at the other
********************
چه برای یک پنی ، چه برای یک پوند
( آب که از سر گذشت ، چه یک وجب ، چه صد وجب )

In for a penny , in for a pound
********************
در اتحاد ، قدرت می باشد ( یک دست صدا ندارد )

In unity there is strength