به گفته مدیرعامل اپراتور سوم، این اپراتور طبق پروانه تنها 72 ساعت از زمان دریافت وجه تا واگذاری سیم.کارت وقت دارد و بیش از این نمی.تواند مشترک را منتظر بگذارد.

حمید فرنگ در گفت.وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که شما از آغاز پیش ثبت.نام سیم.کارت.های اپراتور سوم از نیمه دوم آذرماه، صحبت کرده.اید، این در حالی است که طیق پروانه اپراتور سوم، اجازه دریافت وجه و ایجاد صف برای فروش سیم.کارت ندارید، اظهار داشت: پیش. ثبت.نام برای نظم و روال کار است و قرار نیست که ما پول بگیریم و منتظر بگذاریم.
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه توضیح داد: طبق پروانه، اپراتور سوم تنها 72 ساعت از زمان دریافت وجه تا واگذاری سیم.کارت وقت دارد و بیش از 72 ساعت نمی.تواند مشترک را منتظر بگذارد.
وی ادامه داد: به این دلیل بعد از اینکه فرم.های ثبت.نام تکمیل شود، به مرور سیم.کارت توزیع خواهد شد و به این ترتیب طبق پروانه بین دریافت وجه کل سیم کارت و توزیع فاصله.ای نخواهد بود.موضوعات مشابه: